Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI CENTRUM MEDYCZNE MML

Poufność danych i ochrona prywatności Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową.
W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy
prawa w Centrum Medycznym MML ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu
gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

I. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:
• wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
• wykonanie umowy, np. umowy objęcia opieką medyczną lub umowy na świadczenie usług
niemedycznych, której jesteś stroną,
• wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
• prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych lub przez stronę trzecią,
polegający m.in. na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym
profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
• inne przypadki wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne MML sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie 00-112, Plac Grzybowski ul. Bagno 2, wejście E

III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Centrum Medyczne MML, Plac Grzybowski
ul. Bagno 2, wejście E, 00-112 Warszawa
• przez e-mail: daneosobowe@mml.com.pl

IV. DANE OSOBOWE
Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:
• nawiązania z Tobą i ukształtowania treści umowy opieki medycznej, jej zmiany bądź
rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, 

• dostarczenia Ci usługi niemedycznych polegające m.in. na doborze okularów korekcyjnych,
• dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
• obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,
• przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
• archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa,
• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny centrum
medycznego; w celach bezpieczeństwa okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego
wynosi 2.5 miesiąca).

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako
że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu,
c. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
d. prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane
osobowe,
e. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
f. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
g. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy
zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
h. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
i. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi
danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy
to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące
Twojej aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te
wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.
Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się
z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe
są własnością CM MML i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

VI. WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji
użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych
osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na
uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

VII. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Centrum Medyczne MML stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć
przetwarzane dane. Dokładamy wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób
zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków
wynika z przeprowadzonej przez CM MML analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM
CM MML będzie przekazywać Twoje dane osobowe:
• podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
• podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
• podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

Centrum Medyczne MML z siedzibą w Warszawie 00-112, Plac Grzybowski ul. Bagno 2, wejście E,
zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa
polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.